LOGG INNNY BRUKER
Topp bilde
Romsdal i 3D
FINN
WEBKAMERA
Berillvatnet, mot Hesten, oppdatert 15.06 20:19 (romsdal.com)

Allemannsretten

Allemannsretten, retten til fri ferdsel og opphold i utmark, er fundamentet for utøvelse av det enkle friluftslivet. Den gir oss rett til å gå fotturer i skog og fjell, gå på ski i marka om vinteren, og sykle og ake og ri på stier og veier.
Allemannsretten er nedfelt i friluftsloven og bygger på respekt for miljøverdier, eiere og andre brukere. Retten til fri ferdsel og opphold gjelder i utgangspunktet bare i utmark og på dyrket jord når marka er frosset og snøbelagt. Utmark er udyrket mark og omfatter det meste av vann, strand, myr, skog og fjell i Norge. Innmark er all dyrket jord, som åker, eng, kulturbeite, hage og yngre plantefelt. Innmark er også gårdsplass, hustomt og industriareal. Allemannsretten omfatter ikke ferdsel med motorkjøretøy.

I utmark kan du ferdes overalt til fots og på ski og raste hvor du vil. Overnatting under åpen himmel eller telting er tillatt i utmark, men ikke nærmere enn 150 meter fra hus eller hytte. Skal du ligge mer enn to døgn på samme sted, må grunneieren gi tillatelse. Uten grunneiers samtykke kan du likevel telte når dette skjer lang fra hus og på høyfjellet.
Som bruker av allemannsretten har du også plikter. Enhver skal opptre hensynsfullt og varsomt så det ikke voldes skade eller ulempe for eier, bruker eller andre. Ta også hensyn til miljøet. Alle må rydde opp etter seg og ikke etterlate stedet i en slik tilstand at det virker skjemmende. Vær varsom med ild, og respekter forbudet mot å tenne bål i eller i nærheten av skog i tiden 15. april til 15. september. De fleste steder kan du plukke bær, sopp og blomster. Uansett hvordan du ferdes, skal du vise hensyn og ikke skade eller unødig forstyrre husdyr, natur eller vilt.