LOGG INNNY BRUKER
Topp bilde
Romsdal i 3D
FINN
WEBKAMERA
Wenaasgruppen, Måndalen, oppdatert 26.02 16:07 (romsdal.com)

Plante- og dyreliv

Hjort i skogen 

Foto: Vegard Lødøen

Planter

Det varierte landskapet og klimaet i Romsdal gir grunnlag for et rikt plante- og dyreliv. Øverst i Romsdalen er det flere tørrbakkearter som f.eks. fjellmarinøkkel, engnellik og dunkjempe. Langs kysten overtar andre plantesamfunn med bl.a. jordnøtt, revebjelle rome og heistarr. I de sørvendte liene vokser en del edelløvskog med innslag av hassel, ask, alm, svartor, korsveg og trollhegg. På fjellet finnes i tillegg til mer vanlige planter også forekomster av lapprose, stivsildre, gullmyrklegg og aurskrinnblom.

Dyreliv

Ca. 2/3 av Romsdal ligger over skoggrensen, og det er store sammenhengende fjellområder på begge sider av hoveddalføret. Store deler av disse områdene er vernet gjennom nasjonalparker og tilhørende landskapsvernområder, med henholdsvis Dovrefjell i øst og Reinheimen i vest. I Reinheimen holder Ottadalen villreinstamme til. Dette er en av Norges største villreinstammer. I Dovrefjell-området holder snøhettareinen til, som er rester av Norges opprinnelige villrein. De indre delene av Romsdalsfjella er tilholdssted for den sør-norske jervestammen. Spesielt i Vermedalen og måndalsfjella har jerven skapt problemer for saueierne. Sporadisk får Romsdal også besøk av moskus og fjellrev som vandrer ut fra Dovrefjell.

Det finnes store hjortestammer i det meste av området – særlig i skogkledde lier. Elg og rådyr har fast tilhold i deler av området. Langs kysten finner vi i tillegg oter og mink.

Fugleliv

Romsdal huser også et rikt fugleliv, med registreringer av sjeldne arter som åkerrikse, hubro og hvitryggspett. Bestanden av havørnen er voksende og er vanlig langs Romsdalsfjorden. I dalene og fjellstrøkene finnes både kongeørn, fjellvåk, hønsehauk og flere andre rovfugler. I dalsidene, særlig i de ytre kystnære områdene, lever det storfugl og orrfugl, mens rypene holder til høyere opp mot fjellet i hele området.

Flere utpregede høyfjellsarter har en sterk tilknytning til området, for eksempel fjellerke, fjæreplytt, havelle, boltit og myrsnipe.